Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Nyttig viden » Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, med de ændringer, der følger af § 133 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. Ved offentlige veje forstås i denne lov de veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune i henhold til lov om offentlige veje.

Stk. 2. Ved offentlige stier forstås i denne lov færdselsarealer, som fortrinsvis er forbeholdt almindelig gående, cyklende og ridende færdsel, og som administreres af stat eller kommune i henhold til lov om offentlige veje.

Stk. 3. Ved vejbestyrelse forstås i denne lov den myndighed, under hvis administration den pågældende vej eller sti henhører i henhold til lov om offentlige veje.

Stk. 4. Ved private fællesveje og stier forstås i denne lov de veje, gader, broer, pladser og stier, der uden at være offentlige, jf. stk. 1 og 2, tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen eller stien er beliggende, når ejendommene er i særlig eje.

Kapitel 2

Offentlige veje og stier

§ 2. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for snerydning på offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter § 5.

Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer snerydningens omfang og rækkefølge, herunder på hvilke offentlige stier snerydning skal finde sted. Nærmere retningslinjer for snerydningens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet.

Stk. 3. Vejbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra snerydningsforpligtelsen.

Stk. 4. Vejbestyrelsen kan på de til vejene grænsende arealer lade opstille flyttelige sneskærme eller træffe andre foranstaltninger af midlertidig karakter til forebyggelse af snedriver på vejarealet.

Stk. 5. Kan rydning af en vej ikke gennemføres umiddelbart, kan vejbestyrelsen uden for byer og bymæssige bebyggelser lade etablere og afmærke en midlertidig vej over tilgrænsende marker.

Stk. 6. Såfremt foranstaltninger efter stk. 4 og 5 medfører tab og ulemper, fastsættes erstatningen i mangel af mindelig overenskomst af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 57-58 i lov om offentlige veje.

§ 3. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at træffe foranstaltninger mod glat føre på offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter § 5.

Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer på hvilke strækninger, i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge foranstaltninger mod glat føre skal træffes. Nærmere retningslinjer for foranstaltningernes gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet.

§ 4. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for renholdelse af offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter § 5.

Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer renholdelsens omfang og rækkefølge. Nærmere retningslinjer for renholdelsens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet.

Stk. 3. Uden for byer og bymæssige bebyggelser omfatter vejbestyrelsens renholdelsespligt – bortset fra parkerings- og rastepladser og lign. – alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse.

§ 5. I byer og bymæssig bebyggelse kan vejbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti, skal rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 7. Med fortov og sti sidestilles færdselsareal, der er overvejende bestemt for gående færdsel.

Stk. 2. Forpligtelser pålagt grundejere efter stk. 1 kan begrænses efter vejbestyrelsens bestemmelse og kan højst omfatte 10 m af det nærmest ejendommen beliggende færdselsareal. Gangtunneler og gangbroer betragtes ikke som fortovs- eller stiareal.

Stk. 3. Såfremt Vejdirektoratet er vejbestyrelse, kan dette overlade til vedkommende kommunalbestyrelse at træffe de i stk. 1 angivne bestemmelser.

Stk. 4. Om de i henhold til stk. 1 trufne beslutninger skal der ske kundgørelse i et eller flere af de blade, der har almindelig udbredelse i kommunen.

§ 6. Forpligtelser efter § 5 kan ikke pålægges ejere af ejendomme ved vejstrækninger, hvortil der i henhold til en adgangsbegrænsning, der er etableret af færdselsmæssige grunde, og som kan håndhæves af det offentlige, ikke kan opnås direkte adgang fra ejendommene.

Stk. 2. Forpligtelser efter § 5 kan dog pålægges ejerne af ejendomme ved veje og stier, der er led i et samlet vejsystem til udelukkende eller overvejende trafikbetjening af et udstykningsområde.

Stk. 3. Forpligtelser efter § 5 kan kun pålægges jernbaner og lufthavne for vejstrækninger, ved hvilke anlæggets beliggenhed ved vejen udnyttes eller kan udnyttes, og for hvilke der ikke er givet afkald på udnyttelse af beliggenheden ved vejen. Som udnyttelse af en vejstrækning betragtes også benyttelse af overgange, der alene tjener anlæggets drift. Såfremt der i øvrigt er givet afkald på udnyttelsen af beliggenheden ved vejen, kan forpligtelser efter § 5 med hensyn til overgange, der alene tjener anlæggets drift, dog kun pålægges for strækningen ud for overgangen med et tillæg af 10 m til hver side.

Kapitel 3

Private fællesveje og stier i byer og bymæssige bebyggelser

§ 7. I byer og bymæssige bebyggelser påhviler det inden for områder, der fastsættes af kommunalbestyrelsen, efter forhandling med politiet, ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej eller sti at rydde vejen (stien) for sne ud for ejendommene, at træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen (stien) samt at renholde vejen (stien) i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 7.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet begrænse eller helt ophæve grundejernes forpligtelser i henhold til stk. 1, såfremt det skønnes forsvarligt under hensyn til færdslens ringe omfang.

Stk. 3. Om de i henhold til stk. 1 og 2 trufne beslutninger skal der ske kundgørelse i et eller flere af de blade, som har almindelig udbredelse i kommunen.

Kapitel 4

Private fællesveje og stier på landet

§ 8. Med hensyn til private fællesveje og stier på landet kan kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at de personer, der er vedligeholdelsespligtige efter lovgivningen om private fællesveje, skal rydde vejene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre samt renholde vejene. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes bestemme, at arbejdet helt eller delvis skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 7.

Stk. 2. Om beslutning efter stk. 1 skal der ske kundgørelse i et eller flere af de blade, som har almindelig udbredelse i kommunen.

Kapitel 5

Private veje

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet med hensyn til skov- og klitveje, veje på havneområder og andre lignende veje, som er åbne for offentlig færdsel og af væsentlig betydning for denne, bestemme, at vedkommende vejejer skal rydde vejene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre og renholde vejene, og at bestemmelserne i kap. 7 helt eller delvis skal finde anvendelse. Første punktum finder tilsvarende anvendelse for veje, der ikke er omfattet af §§ 1, 2 og 4 i lov om private fællesveje, men som indgår i det almindelige vejnet, som er mindst 40 meter lange og tjener som færdselsareal for mere end 7 erhvervsvirksomheder, 7 parcel- eller sommerhuse eller for mere end 12 beboelseslejligheder.

Stk. 2. Om beslutning efter stk. 1 skal der gives vedkommende vejejer meddelelse.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på veje i private skove, der er åbne for offentlighedens færdsel efter § 23 i lov om naturbeskyttelse.

Kapitel 6

Vejbestyrelsens (kommunalbestyrelsens) udførelse af grundejernes forpligtelser

§ 10. Vejbestyrelsen (kommunalbestyrelsen) kan bestemme, at forpligtelser, der er pålagt grundejere efter § 5, stk. 1, vedligeholdelsespligtige efter § 8, stk. 1, vejejere efter § 9, stk. 1, og forpligtelser, som påhviler grundejere efter § 7, stk. 1, helt eller delvis skal udføres ved vejbestyrelsens (kommunalbestyrelsens) foranstaltning for de forpligtedes regning, eventuelt mod et fast årligt vederlag. Fordelingen af udgifterne mellem de forpligtede fastsættes af vejbestyrelsen (kommunalbestyrelsen).

Kapitel 7

Nærmere regler om grundejernes forpligtelser

§ 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.

Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen (vejbestyrelsen) kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for snerydningens udførelse, herunder om hvor snebunker skal henlægges.

§ 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el.lign.

Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen (vejbestyrelsen) kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for glatføreforanstaltningernes udførelse, herunder for anvendelse af salt og andre kemikalier.

§ 13. Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen (vejbestyrelsen) kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for renholdelsens udførelse, herunder for tidspunkter for renholdelsen, anvendelse af kemikalier samt for henlæggelse eller fjernelse af affald.

§ 14. En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen bosat person at drage omsorg for opfyldelsen af de forpligtelser, der påhviler grundejeren.

Stk. 2. Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen.

Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til vejbestyrelsen eller, for så vidt angår private fællesveje og private veje, vedkommende kommunalbestyrelse. Såfremt grundejerens forpligtelser hviler på bestemmelser truffet af en kommunalbestyrelse i henhold til § 5, stk. 3, skal aftalen dog anmeldes til denne kommunalbestyrelse. Den myndighed, til hvem aftalen anmeldes, kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke kan anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 15. Transportministeren1) bemyndiges til efter forhandling med justitsministeren at udfærdige vejledende retningslinjer for snerydning og foranstaltninger mod glat føre.

§ 16. Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter denne lov, føres af vejbestyrelsen eller, for så vidt angår private fællesveje og private veje, vedkommende kommunalbestyrelse. Såfremt grundejernes forpligtelser hviler på bestemmelser truffet af en kommunalbestyrelse i henhold til § 5, stk. 3, føres tilsynet dog af denne kommunalbestyrelse. Tilsynsmyndigheden kan om fornødent lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges regning.

§ 17. Såfremt nogen på vej eller sti, der er åben for almindelig færdsel, henkaster eller efterlader affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særlig forurenende, er vej- eller kommunalbestyrelsen eller i påtrængende tilfælde politiet berettiget til for den pågældendes regning at lade det henkastede eller efterladte fjerne.

§ 18. For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.v. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. Stk. 1, 2. pkt. (Ophævet)

Stk. 2 . (Ophævet)

§ 19. Kommunalbestyrelsers afgørelser efter denne lov kan påklages til transportministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutninger, hvorom der er udfærdiget offentlig kundgørelse, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan klagemyndigheden dog efter forud indhentet udtalelse fra vejbestyrelsen se bort fra overskridelse af klagefristen.

Stk. 3. Afgørelser, som kan påklages, skal indeholde oplysning om, til hvilken myndighed klage kan ske, og om fristen for indgivelse af klage.

Stk. 4. Klage over en beslutning fritager ikke klageren for at efterkomme denne. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

Stk. 5. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

§ 19 a. Transportministeren kan bemyndige Vejdirektoratet eller en anden statslig myndighed under Transportministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt transportministeren.

Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for transportministeren.

§ 20. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 7, stk. 1, 11, 12, 13 og 14, stk. 2. På samme måde straffes den, der tilsidesætter beslutninger, truffet i henhold til § 2, stk. 4 og 5, §§ 5, 8 og 9.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Denne lov træder i kraft den 1. oktober 1970.

Stk. 2. Transportministeren fastsætter de overgangsregler, der er nødvendige i forbindelse med lovens gennemførelse.

Stk. 3. § 12, stk. 1, i lov af 14. december 1857 indeholdende nogle forskrifter om gader, veje og vandløb i København med senere ændringer, lov nr. 158 af 13. april 1938 om snekastning med senere ændringer samt §§ 53 og 54 i lov om bestyrelsen af offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december 1964, ophæves.

§ 22. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 583 af 24. juni 2005 om ændring af lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om grundejerbidrag til offentlige veje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje samt lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår vej- og ekspropriationslovgivningen), hvis § 4 indeholder ændringer af § 1, § 5, § 9 og §§ 19 og 19 a, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 33 og 34, § 4, nr. 6, § 5, nr. 6, og § 6, stk. 6, træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 3. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

Stk. 4. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

Stk. 5. Sager vedrørende landeveje, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af amtsrådet, overføres til den vejbestyrelse, som overtager den pågældende vej. Sager vedrørende kommunevej nr. 170 og 171, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af Bornholms Kommune, overgår til Vejdirektoratet.

Stk. 6. (Overgangsbestemmelse, udeladt).


Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love, hvis § 133 indeholder ændringer af § 18, stk. 1, 2. pkt. og § 18, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009.


Transportministeriet, den 16. september 2010

Hans Christian Schmidt


Kilde: Retsinformation
Udvalgte artikler
Madagaskarpalme
Madagaskarpalme er egentlig ikke nogen palme, men hører til sukkulenterne. Den har en fortykket, saftig stamme og kaldes derfor i flere lande for klumpfod eller elefantfod
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Pragtarve
Pragtarve kan fint dyrkes i bedet men kommer langt mere til sin ret, når man dyrker den i krukke eller ampel, hvor den flotte vækst kan få lov at vælte ud over kanten.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Kiwi
Kiwiplanten er en løvfældende slyngbusk, der dyrkes på espalier. En gren kan blive 3-5 mtr. eller mere i løbet af en sæson. Grenene beskæres ligesom vinplanter hvert år. De første 2 år kan planten vokse op uden beskæring. Man kan dog hjælpe grenene til at vokse i den ønskede retning.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Rosenmandel
Rosenmandels blomstring er fantastisk. Allerede når bladknopperne begynder at briste, er sidsteårsskuddene helt dækket af sart rosenrøde, fyldte blomster.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser